Privaatsustingimused

  Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad mariarnover.ee veebilehe kasutajatele ning veebilehel kirjeldatud teenuse kasutajatele.

  Mariarnover.ee töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi Määrusele (EL) 2016/79.

  Andmete kogumine

  Me kogume veebilehe kasutajate andmeid turunduslikul eesmärgil. Edastame Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.

  Andmete kasutamine

  Kasutame saadud andmeid teenusest huvitatud isikutega kontakeerumiseks, teenuse osutamiseks kehtivates õigusaktides sätestatud korras, teenuse arendamiseks, raamatupidamisaruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutame isikutega suhtluse ning teenuse osutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.

  Andmete säilitamine

  Säilitame isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutame vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.

  Veebilehe kasutajate andmed

  Kasutame oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele.

  Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.

  Cookie’d ehk küpsised

  Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab veebileht mariarnover.ee küpsiseid ehk cookie’sid. Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel.

  Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega.

  Kasutaja õigused seoses meie poolt kogutud andmetega

  Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.

  Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.

  Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda meie poole kirjalikult e-posti teel mari.arnover@gmail.com

  Mariarnover.ee jätab endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta avaldatakse vastav info meie veebilehel.